Quản lý quyền quản trị trong Tiktok Business

Quản lý quyền trong Trung tâm doanh nghiệp
Quyền là gì?
Chỉ định quyền cho mọi người trong doanh nghiệp bạn và những người có thể đại diện cho doanh nghiệp bạn là một trong những yếu tố quan trọng nhất của Trung tâm doanh nghiệp. Các cấp độ truy cập khác nhau cho phép bạn kiểm soát tốt hơn tài sản và thông tin của mình.
 
Trung tâm doanh nghiệp có một hệ thống quyền hai lớp:
• Lớp 1: Quyền trong Trung tâm doanh nghiệp
• Lớp 2: Quyền trong tài khoản quảng cáo
 
Lớp 1: Quyền trong Trung tâm doanh nghiệp
Lớp này cho phép bạn kiểm soát cách thành viên tương tác với Trung tâm doanh nghiệp của bạn. Có hai vai trò mà bạn có thể chỉ định cho thành viên, kiểm soát nội dung mà mỗi thành viên được phép truy cập.
 
Vai trò trong Trung tâm doanh nghiệp:
• Quản trị viên - Có toàn quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp bạn, bao gồm cả sửa đổi/xóa doanh nghiệp và thêm/xóa người khỏi danh sách thành viên. Họ có thể chỉnh sửa và quản lý tất cả thành viên cũng như tài sản.
• Tiêu chuẩn - Có thể xem tất cả thông tin trong cài đặt doanh nghiệp và có thể được quản trị viên doanh nghiệp chỉ định vai trò, nhưng không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  
Lưu ý: Bạn nên đặt ít nhất hai Quản trị viên, phòng khi một người rời khỏi doanh nghiệp, Quản trị viên còn lại vẫn có thể chỉ định vai trò mới cho người dùng khác.
 
 
Lớp 2: Quyền trong tài khoản quảng cáo
Lớp này cho phép bạn kiểm soát cách mỗi thành viên Trung tâm doanh nghiệp tương tác với tài khoản quảng cáo của bạn. Có ba vai trò mà bạn có thể chỉ định cho thành viên, kiểm soát nội dung mà mỗi thành viên được phép truy cập.
 
Vai trò trong Tài khoản Quảng cáo:
• Quản trị viên tài khoản quảng cáo - Có thể kiểm soát cài đặt tài khoản quảng cáo, xem hiệu suất và quản lý chiến dịch.
• Người điều hành tài khoản quảng cáo - Có thể xem hiệu suất và quản lý chiến dịch.
• Chuyên viên phân tích tài khoản quảng cáo - Có thể xem hiệu suất và quản lý chiến dịch.
 
Lưu ý: Lớp 2 được áp dụng sau Lớp 1, tức là người dùng phải là thành viên của Trung tâm doanh nghiệp trước rồi bạn mới có thể chỉ định các vai trò tài khoản khác nhau cho họ. Chỉ Quản trị viên trong Trung tâm doanh nghiệp mới có thể chỉnh sửa các quyền này.
 
Làm cách nào để chỉ định quyền?
Có hai phương thức chỉ định quyền cho thành viên:
1. Khi mời thành viên vào Trung tâm doanh nghiệp của mình, bạn có thể thiết lập quyền của họ.
2. Bạn có thể chỉnh sửa quyền cho thành viên hiện tại. 
 Làm cách nào để chỉnh sửa quyền trong Trung tâm doanh nghiệp?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Thành viên" trong phần Người dùng ở thanh điều hướng bên trái.
2. Nhấp vào thành viên mà bạn muốn chỉnh sửa.
3. Ở bên phải tên của họ, bạn sẽ thấy vai trò hiện tại của họ trong Trung tâm doanh nghiệp. Nhấp vào "Chỉnh sửa".
4. Nhấp vào menu thả xuống, chọn vai trò mới, sau đó nhấp vào "Lưu".
Làm cách nào để chỉnh sửa quyền trong tài khoản quảng cáo?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Thành viên" trong phần Người dùng ở thanh điều hướng bên trái.

2. Nhấp vào thành viên mà bạn muốn chỉnh sửa.
3. Để chỉnh sửa các quyền hiện tại, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên bên dưới tài khoản quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
4. Chỉnh sửa vai trò và quyền trong tài khoản quảng cáo rồi nhấp vào "Lưu".
Làm cách nào để thêm quyền trong tài khoản quảng cáo?
1. Truy cập vào Trung tâm doanh nghiệp của bạn rồi nhấp vào "Thành viên" trong phần Người dùng ở thanh điều hướng bên trái.
2. Nhấp vào thành viên mà bạn muốn chỉnh sửa.
3. Nhấp vào "Chỉ định tài sản".
4. Chọn tài khoản quảng cáo, chỉ định một vai trò cho thành viên rồi nhấp vào "Chỉ định tài sản".
 
zalo